TR | EN

Tüzüğümüz

 TÜM ÖZEL RADYO TELEVİZYON  YAYINCILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – (Değişik sekli) Derneğin Adı: Tüm Özel Radyo ve Televizyon Yayıncılar Derneğidir. Kısa Adı Türyad’dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

 

DERNEĞİN KONU ve AMACI :

Madde 2 – Derneğin konu amacı, yurdumuzda kamu yararı açısından gerekli olan ÖZEL RADYO ve TV yayıncılığını tanıtmak, dinleyici ve seyirci potansiyelini artırmak, yayıncılar arasında birliği sağlamak, dayanışma ve yardımlaşmayı pekistirmek, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak, eksiklerini gidermeye çalışmak, ulusal ve uluslar arası toplantılarda RADYO TV yayıncılarının hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmekle ilgili çalışmalar yapmaktır.

DERNEĞİN FAALIYETLERİ:

Madde 3 -

a) Radyo TV yayıncılığının gelişmesi için yasalar çerçevesinde eğitici, öğretici yayınlar, kurslar, seriler, seminerler açmak
b) Üyelerinin teknik bilgi ve teorik gelişmelerini sağlamak amacıyla kitap, broşür, bülten ve gazete yayınlamak, dernek yararına ortak yayınlar düzenlemek prodüksiyon yapmak.
c) Üyelerinin haklarını korumak için araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla, ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ve tüzel kişilerle görüşmeler yapmak, görüşmeler neticesinde dernek lehine çalışmalar yürütmek,
d) Üyeler arasında işbirliği ve sosyal dayanışmayı pekiştirecek çalışmalar yapmak,
e) Dernek yararına konser, balo, çay, eğlence, yarışma, sergi ve günler düzenlemek,
f) Üye kuruluşları arasında birlik ve beraberliğin sağlanmaıi ve ticari menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalar yapmak.
g) Dernek faaliyet alanları içerisinde üyeleri için tüzük ve yönetimlikler hazırlamak.
h) Dernek bünyesinde araştırma ve geliştirme birimi kurup, teknik ve yayın konusunda gerekli işlemleri uygulamak,
i) Derneğin gerekli gördüğü konularda istatistik’i araştırmalar yapmak.
j) Üyelerin hukuki, adli, sağlık, teknik, ekonomik ve idari konularda haklarını korumak.

DERNEGE ÜYE OLMA KOşULLARI

Madde 5 – (Değişik Sekli) Medeni haklara haiz 18 yaşını bitirmiş yayıncı kuruluş Adına her yayıncı kuruluşu temsilen bir kiş Derneğe üye olabilir. Aidatlar Genel Kurul tarafindan belirlenir. Dernek aidati aylık 10 (On) YTL olup Yıllık aidat toplamı 120 (Yüzyirmi) YTL’dir. Ödenmeyen aidatlardan yayıncı kuruluş sorumludur. Derneğimizin kurucu üyeleri derneğimizin tabi üyesi olup herhangi bir yayın kuruluşunu temsil etmeseler dahi diğer üyeler gibi aynı haklara sahiptirler.

ÜYELİĞE KABUL
Madde 6 – Derneğe üye olmak isteyen kişi dernek yönetim kuruluna yazı ile başvurur. Başvurana verilecek dernek üyelik formu eksiksiz doldurulup, Dernek yönetimine teslim edilir. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 (otuz) gün içerisinde, üyeliğinin kabul edilip edilmeyeceğinin sonucunu başvuru sahibine bildirmek zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 7 -
a) Her üye önceden yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek şarti ile Dernek üyeliğinden ayrilabilir.
b) Derneğin amaçlarına, yasal hak ve çıkarlarına aykırı havle hareketlerde bulunanların üyeliğe dernek Yönetim Kurulu tarafindan son verilir.
c) Sürekli özürsüz olarak 3 (üç) ay süre ile aidatlarini ödemeyen üyelikten çıkarılırlar.
d) Üyelikten ayılanlar aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.
e) Üyelikleri sona erdirilenlerin Genel Kurulda itiraz hakları vardir. Genel Kurul kararı esas alınır.

ÜYELERINhakları:
Madde 8 – Dernek üyeleri esit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy vardir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundAdır. Vekâlet verilmez.

ÜYELERiN GÖREVLERI:
Madde 9 – Tüm üyeler Derneğin temel ilkesi ve kuruluş amaçlarına, tüzüğe uymak, yetkili organ veya yetki almış üyelerce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, dernek organ ve üyelerinin çalışmalarini destekleyerek, üyelik aidatlarini zamaninda ödemekle yükümlüdürler.

DERNEK KURULLARI (ORGANLAR)
Madde 10 -
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kuruluna
c) Denetim Kurulu

Madde 11 -

Genel Kurul : Üyelik hakkinin elde edilmesinden ,Genel Kurul toplanti tarihine kadar geçen süre içerisinde üyelik kosullarini yerine getiren ve o tarihler arasında aidat borcu olmayan dernek üyelerinden olusur. Derneğin en üst organidir.

Madde 12 – Olagan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çagrisi üzerine üyelerin sayisinin bir fazlasinin katilimi ile iki yilda bir kez Mart  ayinda toplanir. Ilk toplantida yeterli sayi saglanamazsa ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak Ikinci toplantiya katilan üye sayisi Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarinin üye tam sayisinin toplaminin iki katindan az olamaz.

Madde 13 –  Olaganüstü Genel Kurul: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya üyelerin 1/5 inin yazıli çagrisi ile toplanir.

GENEL KURUL/OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI SEKLI ve ÇAGRI USULLERI,
Madde 14 -

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzügüne göre Genel Kurula katilma hakki olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katilacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri, ve gündemi mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle toplantiya çagrilir. Bu çagrida çogunluk saglanmamasi nedeniyle toplanti yapilmazsa ikinci toplantinin hangi gün yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti günü ile, ikinci toplanti arasında birakilacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantinin yapilacagi gün, saat ve yer ile toplanti gündemi, toplanti gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirligine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantiya katilacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplanti baska bir sebeple geri birakilirsa, bu durum,geri birakma sebepleri de  belirtilmek suretiyle,toplanti ilaninin yazıldigi gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapilmasi zorunludur. Üyeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir ve toplanti ikinci fikra esaslarina göre mahallin büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Genel Kurul Toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Madde 15 -
Genel Kurul Toplantilari, tüzükte aksine hüküm olmAdıkça, dernek merkezinin bulundugu yerde yapilir. Genel Kurul, Katilma hakki bulunan üyelerin salt çogunlugunun, tüzük Değişikligi ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikişinin katilimiyla toplanir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz. Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.

Dernek Genel Kurul Toplantilari ilanda belirtilen mahallin en büyük mülki amirligine bildirilen gün, saat ve yerde toplanir.

Genel kurula katilacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlari karsisina imzalarini atarak toplanti bitmiştir.

Duyurular

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Youtube

İletişim

A: Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No : 14 Kat 1 Balgat ANKARA
T: (0312) 4253535
E: sonertufan@gmail.com
2015 © Türyad.